Mission Statement

BOGO: Brandweeronderwijs met het oog op de toekomst!

De Stichting Brandweeropleidingen streeft naar brandweeronderwijs met (semi)professionele docenten die kwalitatief goed onderwijs geven en ontwikkelen. De Bogo wil hierin als opleidingsinstituut een leidende rol spelen.

De Bogo wenst als opleidingsinstituut een leidende rol te gaan spelen bij het uitvoeren en ontwikkelen van brandweeronderwijs en een actieve rol te blijven spelen in de cyclus van levenlang leren van zowel cursisten als docenten.

De kerntaken van de Bogo zijn het faciliteren en organiseren van opleidingsfaciliteiten, het investeren in (semi)professionele docenten, het ontwikkelen van en voorzien in kwalitatief goede les- en onderwijsmaterialen en fungeren als aanspreekpunt voor de docenten bij vragen en problemen.

Daarnaast streeft zij ernaar door middel van een leerlingvolgsysteem, cursusevaluaties en gesprekken met opdrachtgevers, alle betrokkenen regelmatig te voorzien van informatie over de voortgang en geboekte resultaten.

Tenslotte streeft de Bogo ernaar de opleidingen en leertrajecten zo goed mogelijk af te stemmen met de werkgevers om een optimale aansluiting met de leer- en oefentrajecten op de werkplek te bewerkstelligen. Deze afstemming betreft vooral studiebegeleiding, werkplekleren, communicatie en registratie.

Het mag duidelijk zijn dat wij deze taken niet alleen kunnen en willen uitvoeren. Een nauwe samenwerking met daartoe gekwalificeerde instanties en de opdrachtgevers is daarbij nodig.

Om ons volledig te kunnen richten op kwaliteit en professionaliteit, zullen we in de toekomst mogelijk gaan groeien in functies en personeelsaantal.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380