Laatste Nieuws

Succesvolle nulmeting chauffeur bij de BOGO

01 december 2016

Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van het IFV voert op dit moment een onderzoek uit naar het kennisniveau en gedragskeuzes van chauffeurs van voorrangsvoertuigen. Tussen 10 en 24 oktober is in nauwe samenwerking met de BOGO en Oost-6 voor het oostelijke deel van Nederland deze nulmeting uitgevoerd bij de BOGO in Hattem. De nulmeting bestaat uit een digitale kennisvragenlijst en een simulatoronderzoek waarin chauffeurs een spoedrit rijden. Naast dat de gegevens (anoniem) gebruikt worden voor het onderzoek, worden de gemaakte ritten en resultaten door een aantal regio’s ook voor vakbekwaamheidsdoeleinden gebruikt.

In totaal hebben bijna 300 chauffeurs, veelal van de brandweer, maar ook van ambulance en politie, deelgenomen aan het onderzoek. De chauffeurs kregen bij de spoedrit een melding te horen via de mobilofoon, waarna men in een rit van circa 10 minuten door bebouwde kom, buiten de bebouwde kom via provinciale wegen en de snelweg aankwam bij een ongeval met beknelling. Gedurende de rit waren er allerlei situaties waarop adequaat gereageerd moest worden, zoals op een kruising door rood rijden, weggebruikers met schrikreacties en een gesloten spoorwegovergang.

Nadat ook nulmetingen in de overige delen van het land zijn uitgevoerd, worden de resultaten geanalyseerd en medio april 2017 gepresenteerd. Naast inzicht in het huidige niveau van de chauffeurs, kan de nulmeting ook gebruikt worden om de effecten van toegenomen aandacht voor vakbekwaamheid van chauffeurs, waaronder oefenen met signalen op de weg, te meten.

Speciaal voor Oost-6 en de BOGO zijn de brandweerdeelnemers nadien gevraagd in hoeverre zij het gebruik van een simulator zinvol vinden als aanvullend middel voor trainingen van chauffeurs. De meningen waren over het algemeen positief: 83% vindt het een waardevolle aanvulling voor training van beginnende of bestaande chauffeurs. De genoemde verbeterpunten en suggesties worden gebruikt voor doorontwikkeling van de simulator voor brandweerchauffeurs.

Karin Groenewegen
Onderzoeker Brandweeracademie IFV

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380