Laatste Nieuws

Commissie Toezicht Lokale Toetsing (CTLT)

11 december 2017

Wie zijn wij?
Wij zijn de CTLT, oftewel: de Commissie Toezicht Lokale Toetsing. De CTLT ziet er, onder verantwoordelijkheid van bureau TEC, op toe dat deelnemers op juiste gronden hun diploma ontvangen. Dit geldt voor alle toetsen uit het portfolio. De CTLT voor de BOGO regio’s bestaat uit: Natasja Scheinhardt (voorzitter), Susan Bruggeman (secretaresse), Henri Tanamal (lid), Marieke Sikkens (lid) en Jan Pieter Duhen (lid).


Wat doen we?
De CTLT heeft 5 taken:

  1. Het vaststellen van toetsuitslagen van toetsen uit het beoordelingsportfolio. Dit betekent dat we steekproefsgewijs checken of de juiste gegevens op de juiste plek op de juiste manier in ELO staan.
  2. Het benoemen van actoren betrokken bij toetsing. Dit houdt in dat wij aanvragen van de BOGO behandelen voor het aanstellen van beoordelaars en toezichthouders.
  3. Het accrediteren van toetsobjecten en toetslocaties. Hierbij behandelen we aanvragen van de BOGO voor het accrediteren van locaties waar online- of praktijktoetsen afgenomen worden.
  4. Afhandelen van bezwaarschriften. Deelnemers die een bezwaar hebben tegen een uitslag van een praktijktoets kunnen deze indienen bij de CTLT. Bezwaren tegen uitslagen van een onlinetoets worden bij bureau TEC ingediend.
  5. Het controleren van de kwaliteit van de toetsing. Hiervoor voeren we steekproefsgewijs controles uit bij praktijktoetsen. We komen langs om te beoordelen of de toets volgens de gemaakte afspraken verloopt.

Naast deze 5 kerntaken behandelt de CTLT ook dyslexie- en dyscalculieaanvragen en aanvragen voor het kunnen doen van een herkansing.

Waarom doen we dit?
In het herontwerp examineren is afgesproken dat het afnemen van toetsen dichter bij het opleidingsinstituut mag liggen. Hiervoor is het nodig dat er wordt toegezien dat dit op een goede en betrouwbare manier wordt gedaan. In diverse wetgeving is hiervoor de CTLT aangewezen.

Hoe kun je ons bereiken?
Wij hebben een mailadres waarop je ons kunt bereiken: ctlt@bogo.nl

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380