Laatste Nieuws

Onderzoek leerwerkplekleren

11 juni 2014

Het onderzoek van de trajectbegeleiders van de BOGO naar het leerwerkplekleren is onlangs afgerond. De aanleiding van het onderzoek was dat er bij de BOGO signalen zijn binnengekomen dat het leerwerkplekleren mogelijk niet het gewenste rendement oplevert en dat verandering gewenst is. De trajectbegeleiders van de BOGO regio’s hebben op deze signalen gereageerd en een onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek richtte zich hoofdzakelijk op mogelijke aanpassingen in de structuur, in de inhoud en bij de direct betrokkenen van het leerwerplekleren. Aan het onderzoek hebben cursisten, leerwerkplekbegeleiders, docenten, opdrachtgevers en uiteraard de trajectbegeleiders zelf meegewerkt. De BOGO Onderwijsraad heeft in de afrondende fase als klankbord gefungeerd.

 

Wat is het beoogde rendement van het leerwerkleren?

Het beoogde rendement van het leerwerkplekleren, is dat de cursist:

 • competenties deels op de werkplek verwerft; en
 • bekend raakt/oefent met de materialen en procedures van het korps; en
 • zich verder bekwaamt in de vaardigheden die bij het opleidingsinstituut zijn aangeleerd; en
 • zijn/ haar inwerkperiode bij het korps verkort.

 

Uitkomst onderzoek

De uitkomst van het onderzoek bevestigt dat het leerwerkplekleren een verandering behoeft. Daarnaast kan ook geconcludeerd worden dat het beoogde rendement van het leerwerkplekleren binnen de huidige uitvoering niet wordt gehaald.

Het onderzoek sluit daarom af met een zestal aanbevelingen: 

 1. Maak binnen twee jaar de leerwerkplekopdrachten aantrekkelijker door ze leerzaam en zinvol te maken en af te stemmen op de werkomgeving van de cursist.
 2. Toets de cursist in een breder perspectief dan alleen met een theorietoets en een praktijksimulatie door binnen twee jaar de resultaten van de leerwerkplekopdrachten mee te nemen in de uiteindelijke totaalbeoordeling van de cursist.
 3. Intensiveer binnen twee jaar de relatie tussen de docent, de leerwerkplekbegeleider en de trajectbegeleider.
 4. Stel middelen/budget beschikbaar voor de docent om naar behoefte van de cursist een coachgesprek te kunnen houden.
 5. Maak binnen twee jaar een kwaliteitsslag onder de leerwerkplekbegeleiders en geef ze in de veiligheidsregio een officiële status.
 6. Ontwikkel binnen een jaar een (eenvoudig) leerlingvolgsysteem.

 

Het onderzoek is aangeboden aan het IFV en meegenomen in diverse landelijke projectgroepen. Het tempo van implementatie is mede afhankelijk van een aantal landelijke projecten in het kader van het Versterkingsplan Brandweeronderwijs. Ook wordt het onderzoek door de BOGO onderwijsraadleden onder de aandacht gebracht in hun Veiligheidsregio. Daarbij wordt gekeken welke impact de aanbevelingen hebben op het huidige leerwerkplekleren binnen de organisatie. 

 • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380