Laatste Nieuws

Ontwikkelingen in brandweeropleidingsland

11 februari 2015

Brandweeropleidingen zijn en blijven in ontwikkeling. Wat heeft de BOGO voor u in petto de komende tijd?

Bevelvoerder - De BOGO gaat dit voorjaar starten met het aanpakken van de leergang Bevelvoerder. Deze leergang kent een lange doorloop en dit brengt verbeterpunten met zich mee. Zo zal er gekeken worden naar de verdeling van praktijkmomenten over de leergang. Ook wordt, als voorschot op het ‘herontwerp examineren’, al een begin gemaakt met het minderen van de leerwerkplekopdrachten in deze leergang.

Bijscholing IBGS - Er liggen plannen klaar voor het ontwikkelen van een bijscholing op het gebied van IBGS. Deze plannen zullen verder worden uitgewerkt op het moment dat er landelijk een keus gemaakt is voor een protocol en hier een implementatietraject van is opgesteld. Tot aan het moment dat er landelijk een keus wordt gemaakt en het IFV de boeken heeft aangepast, werkt de BOGO met de les- en leerstof zoals die er nu ligt en dus met de huidige OGS-procedure!

Aanbevelingen leerwerkplekleren - Vorig jaar is door de Regionaal Opleidingsmanagers (ROM) van de BOGO een onderzoek uitgevoerd naar het leerwerkplekleren (dit rapport vindt u elders op onze site). In het rapport van dit onderzoek zijn aanbevelingen gedaan om het leerwerkplekleren op een hoger plan te brengen. Deze zijn besproken en geaccordeerd in de onderwijsraad van de BOGO. Er wordt op dit moment gewerkt aan het uitvoeren van de aanbevelingen. Zo worden, in het kader van de begeleiding van de deelnemers, dagdelen toegevoegd aan de langlopende leergangen om een moment van evaluatie te hebben. Daarnaast zullen de docent en de trajectbegeleider structureler om de tafel gaan om de leervoortgang van de deelnemers te bespreken. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij de ROM’er van uw regio.

Deelnemervolgsysteem - Voor het volgen van leervorderingen van deelnemers is een volledig ingericht volgsysteem onontbeerlijk. Op dit moment zal de BOGO hier echter nog geen digitale invulling aan geven, omdat de aankomende landelijke Elektronische Leeromgeving (ELO) hier naar alle waarschijnlijkheid in zal voorzien. De BOGO heeft er voor gekozen op te trekken met dit project en niet zelf te beginnen met een volgsysteem. Vorderingen zullen voorlopig bijgehouden worden zoals gewend: door de ROM’er in eigen beheer.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380